پروژه شهر سبز الهیه

دسته سرویس ها

همانگونه که در اطلاع رساني هاي يکسال گذشته مطرح شد، ۶۴ هکتار از اراضي شرکت واقع در حاشيه بلوار مهديه ، به عنوان پشتوانه مالي و يکي از منابع رشد و توسعه شرکت همواره مورد توجه بوده است. از اين رو از سال ۱۳۹۱ تا کنون پيگيري هاي جامعي با دستگاه هاي ذي ربط انجام شده تا بتوان از اين سرمايه ارزشمند بهترين بهره برداري ممکن را بعمل آورد و حداکثر انتفاع مالي عايد سهامداران شرکت گردد.

پس از تصويب طرح اوليه و جلب موافقت شهرداري مشهد عمليات آماده سازي اراضي آغاز و بخش هاي مهمي از آن به انجام رسيد.
همزمان طرح شبکه آب منطقه تهيه و به تصويب شرکت آب و فاضلاب مشهد رسيد، ۲۰۰ انشعاب آب خريداري شد و بخشي از شبکه نيز وارد فاز عملياتي گرديد. در راستاي حفظ منافع بيشتر سهامداران در تفکيک قطعات طرح اوليه تغييراتي بوجود آمد و اخذ مجوز هاي لازم در اين خصوص در حال پيگـيري است.

لازم به ذکر است مطابق طرح جامع اين محدوده به عنوان يکي از تنفس گاه هاي شهر مشهد مي بايست از پوشش گياهي مناسب برخوردار گردد.