آب مایه حیات است و به گفته خداوند: و من جعلنا من ماء کل شئ حی. (و هر چیزی را از آب زنده کردیم)

  • برگ زرین دیگری در افتخارات شهر سبز الهیه

مدیر عامل شرکت آقای محمد هادی حسینی سرچشمه توضیح دادند که بحمدا… با تلاش های شبانه روزی همکاران و هدایت و پشتیبانی هیات مدیره، شبکه آبرسانی شهر سبز الهیه تکمیل و با موافقت سازمان آب شبکه آبدار شد. لذا با توجه به تکمیل شبکه آبرسانی و شروع عملیات اجرایی شبکه فاضلاب، افزایش قیمت زمین و تعرفه و سهام قطعی است از سهامداران گرامی تقاضا می شود نسبت به خرید سهم و تعرفه اقدام تا از منافع بیشتری در آینده برخوردار شوند.