تبدیل اراضی بایر به منطقه ای اصولی و قانونمند و تعریف کاربری منحصر به فرد برای آن بر اساس طرح جامع مشهد، از جمله عواملی هستند که اثر مستقیم بر روی سهام شرکت گذاشته است و بخش مهمی از سود آوری سال های آتی، ناشی از عواید این پروژه خواهد بود و انتفاع ناشی از آن متوجه سهامداران می گردد.
در پروژه شهر سبز، تفکیک قطعات بصورت ۱۰۰۰ متری است و برخی از قطعات از دو و یا سه ممر دسترسی به خیابان های فرعی برخوردارند. یکی از نکاتی که در طراحی شهری این منطقه لحاظ شده، بن بست بودن خیابان های فرعی است، این موضوع آرامش ساکنین منطقه را در پی خواهد داشت، پوشش گیاهی مناسبی برای خیابان ها و فضای سبز عمومی و اختصاصی درنظر گرفته شده است. در هر منزل مسکونی ۲۰ درصد سطح اشغال برای احداث ساختمان وجود خواهد داشت و ۸۰ درصد مابقی برای ایجاد فضای سبز و امکانات رفاهی در نظر گرفته شده است.