9cf4394b-efe8-4f3d-9e23-531fd0c038e3

در نظر داریم همگام با روشن شدن جزییات بیشتری از پروژه شهر سبز (اراضی ۶۴ هکتار)، جهت اطلاع بیشتر سهامداران، اطلاعات پیوسته ای پیرامون این پروژه عظیم منتشر نماییم.
در گام نخست نظر شما را به گزیده ای از سخنان آقای اکبر صابری فر جلب میکنیم که اخیرا در دیدار با جمعی از سهامداران ایراد گردیده.

 دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم